ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCHOświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, który jest dostępny pod adresem www.calmandpower.com/terms-of-use.

I declare that I have read the Regulations of the Internet Store of the Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" with its registered office in Warsaw (registered address: Żurawia 6/12, 766, 00-503 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under number 0000442857, NIP: 5213641211, REGON: 146433467, which is available at www.calmandpower.com/terms-of-use.

OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TREŚCI CYFROWYCH1. Wyrażam zgodę na przesłanie dokumentu umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (lub na odległość) lub potwierdzenia jej zawarcia oraz potwierdzenia otrzymanie mojej zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres[adres email Konsumenta].
2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zawarcia poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość umowy, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, wyrażenie zgody na dostarczenie ww. treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia umowy, skutkuje tym że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o skutkach wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia umowy.
3. Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

1. I hereby agree to send me a distance or off-premise contract’s document or confirmation of contract’s conclusion. I agree to obtain a confirmation of delivering my approval on gaining of digital content in the circumstances resulting in the loss of the right of withdrawal from a contract through an e-mail [consumer’s e-mail address].
2. Pursuant to Art. 38 of the Act on Consumer Rights, conclusion a distance or off-premise contract on providing digital content not recorded on the durable media, approval of the above mentioned providing digital content before the expiration of the right of withdrawal from a contract results in the loss of the right of withdrawal from a contract. I declare that I was informed about the consequences of giving consent to obtain digital content not recorded on a the durable media before the date of an exercise consumer’s right of withdrawal from a contract.
3. I agree to obtain digital content not recorded on durable media before the expiration of the right of withdrawal from a contract.