POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Kto jest administratorem państwa danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).Powyższa polityka prywatności
dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie Gilevskaya Ekaterina.

Dane kontaktowe: numer telefonu +48794660402, adres e-mail gilevskaya.es@gmail.com, realizowanych przez Gilevskaya Ekaterina.

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?
A. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Gilevskaya Ekaterina polegającymi na exporcie towarów z Polski. Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy.

B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.

C. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
  • 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
  • 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
  • 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

E. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

4. Komu zostaną udostępnione dane?
A. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa.

B. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.

C. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności — w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie).

D. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, tj. osoby wskazane do odbioru przesyłki. Podstawą transferu Państwa danych jest:
  • Wyrażona przez Państwa zgoda
5. Czy Dane są profilowane?
Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

6. Jakie przysługują Państwu prawa?
A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia).

B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia).

C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” — jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia).

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia).

E. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia).

F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: gilevskaya.es@gmail.com

G. Prawo do sprzeciwu — może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes — art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Kontakt
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ


1. Кто является администратором ваших данных?
Администратором ваших персональных данных является ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА « ТВОЙ СТАРТАП» с офисом в Варшаве (адрес: ул. Журавия 6/12, оф. 766, 00-503 Варшава).

Вышеуказанная политика конфиденциальности распространяется на услуги Фонда, предоставляемые организованной частью предприятия Гилевская Екатерина.
Контактные данные: номер телефона +48794660402, адрес электронной почты gilevskaya.es@gmail.com, услуги реализованы Гилевская Екатерина.

2. Почему мы обрабатываем ваши данные?
A. В связи с услугами оказываемыми с помощью Гилевская Екатерина, заключающимися в экспорте товаров из Польши, т.е. для заключения или реализации договора (ст. 6.1b Регламента) ваши данные будут храниться до тех пор, пока договор не будет выполнен.

B. С целью маркетинга и продвижения продуктов, предлагаемых Фондом развития предпринимательства „Твой Стартап” в Варшаве, которые представляют наш законный интерес (статья 6.1f Регламента). Ваши данные будут добровольно обрабатываться на основании вашего разрешения до тех пор, пока вы не возражаете.

C. Соблюдение всех юридических обязательств, возложенных на нас в связи с предпринятым сотрудничеством (статья 6.1с Регламента). Эта цель связана с юридическими обязательствами по хранению конкретных документов в течение времени, указанного в правовых нормах, например:
• ст. 74 секция 2 пункта 1-8 Закона о бухгалтерском учете от 29.09.1994 (Законодательный вестник 2017 года, статья 1858);
• ст. 8b 3 в отношении ст. 9k Закона от 16 ноября 2000 г. о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Законодательный вестник 2000 года, № 116, пункт 1216);
• ст. 86 § 1 и 2 Закона от 29 августа 1997 г. — Налоговый кодекс (Законодательный вестник 1997 г. № 137, поз. 926).

D. Для возможного определения, расследования или защиты от претензий, что является нашим законным интересом (на основании статьи 6 .1f Регламента). Данные будут обрабатываться до истечения срока действия претензий.

E. В случае согласия ваши данные будут обрабатываться в пределах и целях, указанных в согласии (основание из статьи 6.1а). Данные будут обрабатываться до тех пор, пока согласие не будет отозвано.

3. Какие данные обрабатываются?
Для заключения договора нам требуются данные, указанные в договоре / форме заказа (если вы его не предоставите, мы не будем заключать договор / не будем выполнять заказ). Кроме того, мы можем запросить дополнительные данные, которые не влияют на заключение договора (если мы их не получим, мы не сможем, например, позвонить по контактному номеру).

В течение срока действия договора, оказывая услуги, получаем другие данные о вас. Появление у нас ваших личных данных является следствием оказания наших услуг, которыми вы пользуетесь.

4. Кому будут переданы данные?
A. Государственные органы в той степени, в которой они не получают данные в рамках определенной правовой процедуры.

B. Субъекты, которые обрабатывают ваши персональные данные от имени Фонда на основании договора, заключенного с Фондом для поручения обработки персональных данных (так называемые субъекты обработки). В их число входят: бенефициары Фонда, ИТ-специалисты, архивные компании, организации, предоставляющие банковские и платежные услуги, хостинговые компании.

C. Внешние администраторы данных (так называемый параллельный администратор, которому передаются данные, например, юрисконсульты и юристы, организации, занимающиеся курьерской или почтовой деятельностью, организации, приобретающие дебиторскую задолженность — если вы не оплачиваете наши счета вовремя).

D. Получатели в странах вне Европейского Союза или из международных организаций, это значит лица, указанные для получения посылки. Основанием для передачи ваших данных является необходимость выполнения договора.

5. Профилируются ли данные?
Обращаем ваше внимание на то, что ваши данные не будут подвергаться профилированию, т.е. автоматизированному анализу данных и разработке прогнозов о предпочтениях или будущем поведении (профилирование означает, например, в случае маркетингового профилирования, определение того, какое предложение вас может заинтересовать больше всего, на основе для ваших предыдущих выборов).

6. Какие вы имеете права?
A. Право на доступ к персональным данным, обрабатываемым нами
(ст. 15 Правил).

B. Право на упрощение доверенных личных данных, включая их исправление
(ст. 16 Правил).

C. Право на удаление личных данных из наших систем, так называемое «право
быть забытым» — если вы считаете, что у нас нет оснований для обработки ваших данных, вы можете запросить их удаление (ст. 17 Правил).

D. Право ограничивать обработку персональных данных — вы можете потребовать, чтобы мы ограничили обработку персональных данных только их хранением или выполнением действий, согласованных с вами, если у нас есть неверные данные о вас или мы обрабатываем их необоснованно; или вы не хотите, чтобы мы их удаляли, потому что они нужны вам для определения, рассмотрения или защиты претензий; или на время возражения против обработки данных (ст. 18 Правил).

E. Право на перенос данных. Вы имеете право получать от нас в структурированном, широко используемом в машинном чтении (например, в формате «.csv») личные данные о вас, перед которыми мы заключаем договор или согласие. Вы будете иметь это право, если у вас есть данные в электронном формате — если у вас есть только данные в бумажной форме, вы не сможете воспользоваться этим правом. Вы можете поручить нам отправить эти данные напрямую другому лицу (ст. 20 Правил).

F. Право отозвать согласие на обработку персональных данных — в любое время вы имеете право отозвать согласие на обработку персональных данных, которые мы обрабатываем на основе согласия — ст. 7 п.3 Правил. Отзыв согласия не повлияет на законность обработки, которая была проведена на основании согласия до его отзыва. Отзыв согласия происходит путем отправки электронного письма по адресу: gilevskaya.es@gmail.com

G. Право на возражение — вы можете возразить против обработки ваших данных, если основанием для использования этих данных является наш законный интерес — ст. 21 Правил. В такой ситуации, после рассмотрения вашего запроса, мы больше не сможем обрабатывать персональные данные, которые вы обоснованно возражаете обрабатывать, если только мы не продемонстрируем наличие законных оснований для обработки данных, которая считается преобладающей над вашими интересами, правами и свободами.

H. Если, по вашему мнению, обработка персональных данных нарушает положения Правил, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, то есть на имя Президента Управления по Защите Персональных Данных.

7. Контакт
Если вам нужна дополнительная информация, связанная с защитой личных данных или вы хотите воспользоваться своими правами, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: rodo@twojstartup.pl