REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.calmandpower.com (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp" z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442857, dla której został nadany NIP: 521-364-12-11; numer REGON: 146-433-467, oraz numer BDO: 000460502, zwaną dalej Fundacją.

2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Gilevskaya adres www.calmandpower.com , adres e-mail: gilevskaya.es@gmail.com

3. Regulamin określa:
1) zasady korzystania ze Sklepu;
2) warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;
3) czas i zasady realizacji zamówień;
4) warunki i formy płatności;
5) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
6) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
7) prawa Klienta będącego konsumentem.

4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

7. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: www.calmandpower.com/terms-of-use

8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.

9. Klientem Sklepu mogą być podmioty, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.


§ 2

Wymagania techniczne

niezbędne do korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta z systemu teleinformatycznego, który spełnia następujące wymagania techniczne:
 1. dostęp do sieci Internet;
 2. łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej, niż 512 kB/s,
 3. zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na komputer PC lub MacOS):
 4. Chrome w wersji 70 lub nowszej;
 5. Mozilla Firefox w wersji 68, lub nowszej;
 6. Microsoft Edge w wersji 44 lub nowszej;
 7. Opera w wersji 65 lub nowszej;
 8. Safari w wersji 13 lub nowszej;
 9. zainstalowana jedna z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych (wersje na urządzenia przenośne):
 10. Opera w wersji 54 lub nowszej;
 11. Chrome w wersji 78 lub nowszej
 12. Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej;
 13. wyświetlacz obsługujący rozdzielczość nie mniejszą niż 1024x768;
 14. włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies;
 15. włączenie w przeglądarce obsługi JavaScritpt (JS).
 16. posiadanie adresu poczty elektronicznej.


§ 3

Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Klient składa zamówienie porze wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku danych, sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.

4. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
 1. dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;
 2. wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
 3. wyboru sposoby dostawy;
 4. wyboru sposób płatności;
 5. dodania kodu rabatowego.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

6. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie … dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 18 niniejszego paragrafu, liczonych od:
 1. dnia zawarcia umowy (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub
 2. momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).

7. Zakupiony towar wysyłany jest:
 1. na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – w przypadku sprzedaży towarów w formie elektronicznej;
 2. w kopertach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki, oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą – w przypadku sprzedaży pozostałych towarów.

8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.

9. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

10. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przy formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU), brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

11. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części zamówienia, Sklep może zaproponować Klientowi:
 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
 3. w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 4. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;
 5. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

13. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 8 Regulaminu.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem.. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionego towary do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Sklepu lub telefonicznie. W takim przypadku, Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres poczty elektonicznej.

17. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 5 dni, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

18. W przypadku Klienta-konsumenta, towar w formie elektronicznej zostanie wysłany:
 1. w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu;
 2. w przypadku niewyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy - niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

19. Sklep informuje, ze wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 18 lit. a) niniejszego paragrafu powoduje utratę prawa Klienta-konsumenta do odstąpienia od umowy.

20. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej.


§ 4

Ceny towarów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty – PLN).

2. Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty przesyłki.

5. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.

6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
 1. na adres poczty elektronicznej – w przypadku towarów w formie elektronicznej.


§ 5

Sposoby płatności

1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 1. przelewem natychmiastowym za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, pozwalających na szybką płatność za zamówienie;
 2. przelewem, na rachunek bankowy Sklepu.

2. Klient, aby móc korzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) Regulaminu, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z dany system płatności elektronicznych. Lista systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie dostępna jest w momencie finalizacji zamówienia.

3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).

2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.

5. Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:
 1. doręczenia Klientowi-konsumentowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części;
 2. od dnia zawarcia umowy – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
 1. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu, lub
 2. wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu gilevskaya.es@gmail.com

7. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Klient-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient-konsument.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Klientowi-konsumentowi zapłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz kosztów wysyłki do Klienta-Konsumenta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient-konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klient-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient-konsument, chyba że Klient-konsument uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta-konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli Klient-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

13. Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
 9. w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).


§ 7

Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.

3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.

4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
 1. obniżenia ceny;
 2. usunięcia wady;
 3. wymiany towaru na wolny od wad;
 4. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

7. W przypadku, w którym Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

8. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub na trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.

9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

12. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

13. Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane towary.


§ 8

Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:
 1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy;
 4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny towaru.

1. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu), jeśli zamówienie było opłacone:
 1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
 2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

§ 9

Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.


§ 10

Dane kontaktowe Sklepu

Klient ze Sklepem może kontaktować się:
 1. telefonicznie, pod numerem: +48794660402
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: gilevskaya.es@gmail.com
 3. pisemnie, na adres: ul. Wrocławska 69-19 30-011, Kraków


§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Sklepu.

4. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.

8. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.

10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Sklepu lub jego elementy techniczne.

11. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.

12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

13. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.
14. Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2021


Komunikat

w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup” z siedzibą w Warszawie niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(adres osoby składającej pismo)
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa
Adres do doręczeń:
ul. Wrocławska 69-19 30-011, Kraków
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
 1. Data zawarcia umowy
 2. Przedmiot umowy
Data:
Podpis konsumenta
WZÓR REKLAMACJI
(adres osoby składającej pismo)
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
“Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok. 766
00-503 Warszawa
Adres do doręczeń:
ul. Wrocławska 69-19 30-011, Kraków
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
REKLAMACJA
Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia
_____________________, której przedmiotem było
Data:
Podpis konsumenta
Przyczyna zgłoszenia reklamacji:
(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)
Wobec powyższego *:
 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
 2. wnoszę o usunięcia wady;
 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

* niepotrzebne skreślić.

ONLINE STORE REGULATIONS


§ 1

General provisions

1. The online store, available at www.calmandpower.com (hereinafter referred to as the Store) is operated by Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” with its registered office in Warsaw, ul. Żurawia 6/12, office No. 766, 00-503 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Department of the National Court Register, under number KRS: 0000442857, NIP (tax identification number): 521-364-12-11; REGON (statistical identification number): 146-433-467, and BDO (business registration number): 000460502, hereinafter referred to as the Foundation.

2. The warehouse, shipment of goods and acceptance of returns and complaints are carried out by the Organized Part of the business of the Foundation named Gilevskaya, address: www.calmandpower.com, email address: gilevskaya.es@gmail.com

3. This terms and regulations specify:
 1. the rules of using the Store;
 2. conditions of placing orders for goods available in the Store;
 3. order processing time and rules;
 4. terms and forms of payment;
 5. Customer's right to cancel the order and withdraw from the contract;
 6. rules for filing and investigating complaints;
 7. rights of the Customer who is a consumer.

4. The store conducts retail sales via the website, with the use of means of distance communication. Contract of sale concluded by the Customer with the Store is an agreement concluded at a distance, within the meaning of the Act of 30 May 2014 on consumer rights.

5. The Customer is entitled and obliged to use the Store in accordance with its purpose and the rules of community coexistence and good morals.

6. Browsing the Shop's assortment does not require registration, and placing orders by a Customer for products in the Shop's assortment does not require registration. Using the Store in the manner described above is tantamount to concluding a free-of-charge agreement between the Customer and the Store for the provision of electronic services. Such a contract is concluded for the duration of browsing the Store and is terminated when the Customer leaves the Store's website.

7. This Terms and Conditions are available free of charge to anyone, in a form allowing to obtain, reproduce and record them, at the following address: www.calmandpower.com/terms-of-use

8. The Customer is obliged to familiarize with the Terms and Conditions. Using the Store is possible only after accepting the Terms and Conditions.

9. Only entities with full legal capacity may be customers of the Store.


§ 2

Technical requirements

Using the Store is possible on condition that the Customer uses a computer system that meets the following technical requirements:
1. Internet access;
2. Internet connection of at least 512 kB/s,
3. One of the following web browsers installed (PC or macOS versions):
a) Chrome version 70 or later;
b) Mozilla Firefox version 68, or later;
c) Microsoft Edge version 44 or later;
d) Opera version 65 or later;
e) Safari version 13 or later;
4. one of the following web browsers installed (mobile versions):
a) Opera version 54 or later;
b) Chrome version 78 or later
c) Mozilla Firefox version 68 or later;
5. a display supporting a resolution of no less than 1024x768;
6. enabled cookies;
7. enabled JavaScritpt (JS).
8. having a valid email address.


§ 3

Terms and order processing time

1. The information contained on the Store’s website, including in particular advertisements, commercials and price lists, do not constitute an offer as understood by art. 66 of the Act of 23 April 1964 - Civil Code. However, the information contained on the Website constitutes an invitation to conclude an agreement, as described in Article 71 of the Act of 23 April 1964 - Civil Code.

2. The Customer places an order by indicating the goods he or she is interested in by using the "Add to Cart" option located on the website of the given goods, and then indicate the data in the shopping cart, method of delivery and payment and confirm the order.

3. Placing and confirming an order entails an obligation to pay the price of the goods
and delivery costs by the Customer. Confirmation of the order is the moment of concluding the contract between the Store and the Customer.

4. The shopping cart provides the following usability:
 1. adding and removing goods and their quantities;
 2. indicate the address to which the goods are to be delivered and provide the data necessary to issue an invoice;
 3. option to select a preferred delivery method;
 4. option to select a preferred payment method;
 5. validate a discount code.

5. In the case of a reasonable suspicion that the Customer has provided untrue data, the Store has the right to cancel the order, notifying the Customer.

6. The purchased goods will be shipped out within 1 working day, subject to passage 17 and passage 18 of this paragraph, calculated from:
 1. the day of the conclusion of the contract (if Cash On Delivery payment method is selected), or
 2. the moment the payment is confirmed on the Store's bank account (if you choose a payment method other than cash on delivery).

7. The purchased goods are shipped:
 1. to the e-mail address provided by the Client - in the case of sale of goods in electronic form;
 2. in envelopes or cartons that do not bear any markings that might suggest the contents of the shipment and are sent by a neutral sender whose name is not associated with the industry - in the case of sales of other goods.

8. Electronic orders can be placed 24 (in words: twenty four) hours 7 (in words: seven) days a week. Orders placed on Saturdays, Sundays or statutory holidays will be processed on the following business day.

9. The Store reserves the right to temporarily suspend its operations, especially for the purposes of maintenance, development or modernization.

10. If the Customer chooses an online payment method, non-payment within 5 (say: five) days from the date of order placement results in cancellation of the order. In such a situation, the Customer may place the order again. Execution of an order paid by bank transfer or credit card begins upon receipt of payment for the goods.

11. In the event that only part of the order can be fulfilled, the Store may offer the Customer:
 1. cancellation of the entire order (if the Customer chooses this option, the Store will be released from its obligation to process the order);
 2. cancellation of the part of the order in which processing is not possible within the prescribed period (if the Customer chooses this option, the order will be partially fulfilled, but the Store will be released from its obligation to carry out the rest of the order);
 3. the performance of a substitute service to be agreed upon with the Customer. The order on the basis of the substitute performance, once approved by the Customer, will be treated as final;
 4. splitting the order and setting a new completion date in relation to that part of the order which cannot be completed within the originally set time limit (if this option is selected by the Customer, the goods forming part of the order will be sent in several separate shipments, and the Customer will incur additional costs associated with splitting the order into several shipments).

12. If the ordered goods are not available in the Store or the Customer's order cannot be fulfilled for other reasons, the Store will inform the Customer by sending information to the e-mail address provided during registration within 7 (in words: seven) days from the date of conclusion of the contract.

13. If the payment for the subject of the order, which could not be fulfilled in whole or in part, was made in advance, the Store will return to the Customer the amount paid (or the difference) within 14 (in words: fourteen) days from the date of sending of the information, under the rules set out in detail in paragraph § 8 of the Regulations.

14. If the Customer provides incorrect or inaccurate data, including in particular an incorrect or inaccurate address, the Store shall not be liable for any non-delivery or delay in delivery of an order, to the fullest extent permitted by law.

15. The Store may include information on the number of business days, i.e. the days of the week from Monday to Friday, on the given product’s website, excluding public holidays, within which the shipment of the ordered goods will be sent. This information is an approximate time counted from the moment of accepting the order until the moment of shipping the ordered goods to the Client in the way chosen by the Client. Delivery time is given taking into account the time of completion of all goods ordered.

16. Individual (custom) orders can be placed via the Store's e-mail address or by telephone. In this case, the Store will make an approximate estimate and send it to the e-mail address specified by the customer.

17. Lead time for individual orders (on request) is 5 days, and in case of materials which are difficult to obtain it may be extended to the time necessary for the proper realization of an order.

18. In the case of a Customer-Consumer, the goods in electronic form will be shipped:
 1. if you agree to perform the service before the expiry of the deadline for withdrawal from the contract - within the period indicated in paragraph 6 of this paragraph;
 2. if you do not agree to the performance before the expiry of the withdrawal period - immediately after the expiry of the withdrawal period.

19. Store informs that the consent referred to in paragraph. 18(a) of this paragraph shall cause the loss of the right of the Customer-consumer to withdraw from the contract.

20. The store serves customers in the territory of the European Union, Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan.


§ 4

Prices of goods and delivery cost

1. The prices displayed next to the products offered by the Store are gross prices, i.e. they include the value added tax (VAT). Prices are given in the US currency (US dollar - USD).

2. The price listed next to the item does not include shipping costs.

3. Store reserves the right to change prices of goods in the store, the introduction of new products for sale, conduct and cancel promotions, or make changes in accordance with the provisions of the Civil Code and other laws, however such changes do not affect the rights of Customers who have entered into contracts before the above changes, or the rights of Customers entitled to benefit from a given promotion, in accordance with its rules and during its duration.

4. Shipping costs are added to the sum of the ordered goods. The Customer bears the shipping costs.

5. The total amount that the Customer must pay in connection with the purchase of the selected goods consists of the price and the cost of delivery.

6. The store offers the following delivery methods:
1. Electronic delivery via e-mail - in case of goods in electronic form.


§ 5

Payment methods

1. Customer may make payment by any of the following methods:
 1. by instant transfer using one of the electronic payment systems accepted by the Store, allowing for quick payments for the order;
 2. by bank transfer to the Store's bank account.

2. The method of payment indicated in paragraph 1 points 1 and 2 of this paragraph is not available in the case of purchasing goods in electronic form.

3. The Customer, in order to be able to use one of the electronic payment systems available in the Store, referred to in § 5 paragraph 1 point 3) of the Terms of use, must accept the terms of use and conditions of use of the given electronic payment system. The list of electronic payment systems available in the Store is available at the time of finalizing the order.

4. Refunds are made in the same manner as the Customer's payment, unless the Customer has expressly agreed to a different method of refund that does not involve any costs to the Customer.


§ 6

Right of withdrawal

1. The provisions of this paragraph shall apply to the Customer who is a consumer, or to a natural person to whom the provisions concerning the consumer apply in accordance with the law (hereinafter referred to as the Customer-consumer).

2. A consumer is a natural person making a legal transaction with an entrepreneur which is not directly connected to his/her business or professional activity.

3. Provisions concerning the consumer shall also apply to a natural person concluding a contract directly related to his/her business activity, if it results from the content of this contract that it is not of a professional nature for this person, in particular resulting from the subject of his/her business activity made available on the basis of the provisions of the Central Register and Information on Business Activity.

4. The Customer-consumer has the right to withdraw from the concluded contract without giving any reason and bear the costs. The contract from which the Customer-consumer has withdrawn shall be deemed not to have been concluded.

5. To withdraw from the contract by the Customer-consumer is sufficient to make a statement of withdrawal from the contract and send it to the Store, within 14 (say: fourteen) days from the date:
 1. delivery of the goods to the Customer-consumer, and if the goods are delivered in parts, from the date of delivery of the last part;
 2. from the date of conclusion of the contract - in the case of goods in electronic form.

6. The Client-consumer will meet the withdrawal deadline by:
 1. sending a written statement to the address of the Store, or
 2. sending a scan of the signed statement to the Store's e-mail address gilevskaya.es@gmail.com

7. Store will immediately send to the customer-consumer, on a durable medium, confirmation of receipt of notice of withdrawal from the contract, made electronically, as referred to in paragraph 4 point 2) of this paragraph.

8. In the case referred to in paragraph 1, the Customer-consumer is obliged to return the purchased goods immediately, no later than within 14 (say: fourteen) days from the date of withdrawal from the contract. To meet the deadline is sufficient to send the goods before its expiry. The cost of returning the goods shall be borne by the Customer-consumer.

9. In the case referred to in paragraph 4, the Store is obliged to refund to the Customer-Consumer the amount paid for the goods subject to return and the paid cost of shipping to the Customer-Consumer, within a period not exceeding 14 (fourteen) days from the date of receipt of notice of withdrawal from the contract. However, if the Customer-Consumer has chosen a method of delivery other than the cheapest method offered by the Store for a given order, the Store is not obliged to reimburse the Customer-Consumer for any additional costs incurred.

10. The Store will refund the payment using the same method used by the Customer-Consumer, unless the Customer-Consumer agrees with the Store on a different method of refund that does not involve any costs for the Customer-Consumer.

11. The store may withhold refund of payments received from the Customer-consumer until it receives the goods back or until the Customer-consumer provides proof of return, whichever occurs first.

12. If the Customer-consumer has sent a statement of withdrawal before receiving confirmation of the order, the order is cancelled.

13. The Customer-consumer shall be liable for any diminution in the value of the goods resulting from the use of the goods beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and properties of the goods.

14. The Customer-consumer is not entitled to withdraw from the contract in relation to the contracts indicated in Article 38 of the Act on Consumer Rights, that is contracts:
 1. for the provision of services, where the trader has performed the service in full with the express consent of the consumer, who was informed before the performance, that after the performance by the trader will lose the right of withdrawal;
 2. in which the price or remuneration is dependent on fluctuations in the financial market which are not controlled by the trader and which might occur before the end of the withdrawal period;
 3. in which the object of the service is a non-refabricated thing produced according to consumer specifications or serving to meet his individual needs;
 4. in which the object of performance is a perishable item or an item with a short shelf life;
 5. in which the subject matter of the supply is an item delivered in a sealed package that cannot be returned after opening the package for health protection or hygiene reasons, if the package has been opened after delivery;
 6. in which the subject matter of the performance are things which after delivery, due to their nature, are inseparable from other things;
 7. in which the subject of performance is alcoholic beverages, the price of which has been agreed upon at the conclusion of the sales contract, the delivery of which may only take place after 30 days and the value of which depends on fluctuations in the market which the trader does not control;
 8. in which the consumer has expressly requested the trader to come to him for the purpose of carrying out urgent repairs or maintenance; if the trader provides services in addition to those which the consumer has requested or supplies items other than replacement parts necessarily used in carrying out repairs or maintenance, the consumer has the right to withdraw from the contract
 9. with respect to additional services or items;
 10. in which the subject of the provision are sound or visual recordings or computer programs delivered in sealed packaging, if the packaging was opened after delivery;
 11. for the supply of newspapers, periodicals or magazines, except for a subscription contract;
 12. concluded through a public auction;
 13. for the provision of accommodation other than for residential purpose, carriage of goods, car rental, catering, services related to leisure, entertainment, sports or cultural events recreation, entertainment, sports or cultural events, if the contract specifies the date or period of performance of the service;
 14. for the supply of digital content which is not recorded on a tangible medium if the performance has begun with the consumer's express consent before the end of the withdrawal period and after the trader has informed the consumer of the loss of the right of withdrawal.

15. The Store will also correct the proof of purchase previously provided to the Customer-Consumer (correcting VAT invoice or correcting specification).


§ 7

Complaints

1. The Store undertakes that the goods offered are free from physical and legal defects.

2. The Customer has the right to file a complaint if the goods are not in accordance with the contract.

3. A complaint on this account shall be submitted by the Customer in writing or by
e-mail within 2 (in words: two) years from the date of delivery of the goods to the mailing address or e-mail address e-mail address as indicated in § 11 of the Complaint.

4. The complaint may include one of the requests:
 1. price reduction;
 2. removal of the defect;
 3. replacement of the goods with goods free from defects;
 4. statement of withdrawal.

5. The Store may request the complaint to be supplemented by sending to the address indicated address indicated in the request to supplement the complaint, a copy or scan of proof of purchase (e.g. VAT invoice or specification), packaging of the shipment in which the advertised goods arrived or the goods which are the subject of the complaint.

6. The complaint will be considered within 14 (in words: fourteen) days from the date of its submission, or, if it was necessary to supplement the complaint, from the date of supplementing the complaint.

7. In the event that the Store does not respond to the complaint within the period specified in paragraph 6 of this paragraph, it is assumed that the complaint was accepted.

8. The store will inform the customer of the outcome of the complaint in writing or on a durable medium, in the same way as the method of filing a complaint by the customer.

9. If a complaint is found justified, the Store informs the Customer immediately and, depending on the request, either reduces the price or sends a full-quality product to the Customer, and if this is not possible, returns the amount due to the Customer by postal order to a specified address or by bank transfer to a bank account. The Store issues an appropriate correction to the Customer's proof of purchase (correcting VAT invoice or correcting specification).

10. The use of a specific method of out-of-court dispute resolution is possible only with the mutual consent of the Customer and the Store. Detailed procedures for out-of-court settlement of disputes between the Customer and the Store are available on the website of the Office of Competition and Consumer Protection: www.uokik.gov.pl, on the website of the Provincial Inspectorates of Trade Inspection, as well as at county (municipal) consumer advocates.

11. To the extent not covered by the Rules and Regulations, to determine the rights and obligations of the Customer and the Store in the event of a defect in the goods, the provisions of the Civil Code shall apply, including in particular the provisions on warranty.

12. In the case of non-consumer sales, the Store's liability under warranty for defects is excluded.

13. The goods offered by the Store may come with a manufacturer's warranty. The warranty is subject to the terms and conditions specified in the warranty. The store does not give its own guarantee for the offered goods.


§ 8

Refund of the amount paid by the Customer

1. The store will refund, within 14 (in words: fourteen) calendar days, using the same means of payment used by the customer to pay, in the case of:
 1. cancellation of an order or part of an order (in which case an appropriate part of the price will be refunded) paid in advance before its execution;
 2. return of goods (withdrawal from the contract) from an order which was delivered through the Polish Post or a courier company;
 3. acceptance of the complaint, if the Store and are unable to repair the damaged goods or replace them with new ones;
 4. recognition of the right to request a reduction in the price of the goods.

2. The store will refund the money to the Customer's bank account (including the one linked bank account (including the one linked to the Customer's credit or payment card) or by postal order (the Customer bears the cost of the order) if the order was paid for:
 1. in advance by wire transfer or credit card;
 2. on delivery by courier, parcel service or at the post office.


§ 9

Newsletter

1. The Customer may agree to receive commercial information, including commercial information by e-mail, by selecting the appropriate option in the registration form or via the website. In the case of such consent, the Client will receive the Store's newsletter at the e-mail address provided by the Client.

2. The Customer may unsubscribe from the Newsletter at any time on their own by submitting a request to the data controller or by clicking on the deactivation link included in each Newsletter message.


§ 10

Store contact details

The Customer may contact the Store:
 1. by phone at: +48794660402;
 2. via email, to: gilevskaya.es@gmail.com;
 3. in writing, to: ul. Wroclawska 69-19 30-011, Krakow;


§ 11

Final provisions

1. The store informs that using services provided electronically is connected with risks resulting from the generally accessible nature of the Internet, including in particular in particular the possibility of obtaining or modifying the transmitted data by unauthorized third parties. In order to minimize this risk, the Customer should take appropriate security measures, including in particular, use anti-virus software, have up-to-date versions of web browsers and operating systems, and do not use open access points.

2. To the fullest extent permitted by law, the Store is not responsible for the blocking by mail server administrators of the transmission of messages to an e-mail address specified by the Customer and for the deletion and blocking of e-mail messages by software installed on a computer used by the Customer.

3. The Store is not responsible for the equipment and infrastructure used by the Customer, including the malfunction of public telecommunications networks, causing, for example, lack of or interference with access to the Store's website.

4. The Shop informs that the display of the visualisation of goods in the Customer's data communication system depends on a number of factors, including the type of display matrix, aspect ratio, resolution, the method of its backlighting, the technologies used and efficiency of the control electronics and settings. Discrepancies between the visualization available in the Client's ICT system and the actual appearance of the goods cannot be the basis for a complaint.

5. The Store informs that all trademarks (logos, brand names, etc.), graphic materials or photographs published on its websites are legally protected and are used by the Store for information purposes only.

6. Store to the fullest extent permitted by law is not responsible for disruptions, including interruption, in operation caused by force majeure, unauthorized operation of third parties or incompatibility Store with the technical infrastructure of the Customer.

7. All names of goods offered for sale by the Store are used for identification purposes, and may be protected or reserved under the provisions of the Industrial Property Law.

8. The Store points out that the Store's website contains content protected by intellectual property law, in particular works protected by copyright (content placed in the Store, layout, graphics, photos, etc.). Customers and visitors to the Store undertake to respect the intellectual property rights (including copyright and industrial property rights such as those arising from trademark registration) of the Store and third parties.
A Customer or a visitor to the Store's website is solely responsible for failure to comply with the provisions of this section.

9. Customer may not place in the Store content that is unlawful, inconsistent with applicable law, immoral or violating the welfare of third parties, as well as may not publish links to pornographic, obscene or offensive to the dignity of others.

10. The customer is obliged to refrain from any activity that could affect the proper functioning of the Store's computer system, including, in particular, from any interference with the operation of the Store or its technical elements.

11. The Store undertakes to inform registered users of the Store of any change to the Regulations by sending an electronic message to the e-mail addresses provided during registration, and the Customer will be able to delete his or her account at any time upon receipt of such information. Changing the Regulations does not affect orders confirmed before the date the changes came into force.

12. In matters not regulated herein, the applicable provisions of Polish law shall apply, including but not limited to:
 1. Act of April 23rd, 1964 Civil Code;
 2. Act of May 30th, 2014 on consumer rights;
 3. Act of July 18th, 2002 on Providing Services by Electronic Means

13. Unless otherwise provided by mandatory provisions of law, disputes related to agreements concluded on the basis of the Regulations will be resolved by a court with jurisdiction over the Store.

14. The regulations are effective as of: 07.12.2021


Message

on out-of-court settlement of disputes

In accordance with Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation
on ODR in consumer disputes), the Foundation for the Development of Entrepreneurship "Your Startup" with its registered office in Warsaw hereby provides an electronic link to the ODR online dispute resolution platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr. The ODR platform enables out-of-court settlement of disputes between entrepreneurs and consumers. Settlement of disputes by this method is voluntary.
MODEL WITHDRAWAL FORM
(address of the person submitting the letter)
Foundation for Enterprise Development
"Your StartUp"
6/12 Żurawia St. 766
00-503 Warsaw
Delivery Address:
ul. Wroclawska 69-19 30-011, Krakow
(this form must be completed and returned only if you wish to withdraw from the contract)
(Name of person submitting the letter)
WITHDRAWAL
I, the undersigned, hereby waive the following agreement:
 1. Date of contract
 2. Subject of the contract
Date:
Consumer's signature
COMPLAINT TEMPLATE
(address of the person submitting the letter)
Foundation for Enterprise Development
"Your StartUp"
6/12 Żurawia St. 766
00-503 Warsaw
Delivery Address:
ul. Wroclawska 69-19 30-011, Krakow
(this form should be completed and returned only if you wish to make a complaint)
(Name of person submitting the letter)
ADVERTISEMENT
I, the undersigned, hereby submit a complaint regarding the agreement dated _____________________________, the subject of which was
Date:
Consumer's signature
Reason for claim:
(describe the reason for the complaint in detail)
In view of the above *:
 1. I request that the price of the goods be reduced to;
 2. I request that the defect be corrected;
 3. I request that you replace the goods with goods free from defects;
 4. I declare that I withdraw from the contract.

*delete as appropriate.